Privacy Statement

Bouwbedrijf C.J. Rijk BV, gevestigd aan Daniëlsweg 1, 4451 HP Heinkenszand, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Bouwbedrijf C.J. Rijk BV
Daniëlsweg 1
4451 HP Heinkenszand
T: 0113-561593
E: info@rijkbouw.nl
W: www.rijkbouw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bouwbedrijf C.J. Rijk BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en via telefonisch contact.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rijkbouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bouwbedrijf C.J. Rijk BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Uw belangstelling voor onze producten/diensten vast te kunnen leggen
• Een overeenkomst met u te kunnen sluiten en uit te voeren
• Uw gegevens in onze administratie te zetten en bij te werken bij wijzigingen
• Om goederen en diensten bij u af te leveren

Bouwbedrijf C.J. Rijk BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bouwbedrijf C.J. Rijk BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bouwbedrijf C.J. Rijk BV) tussen zit. Bouwbedrijf C.J. Rijk BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

• WordPress, als CMS van de website
• Google Analytics, als data-tool voor verkeer en website-bezoeken

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

• Beveiliging: We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website- en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.
• Geheimhouding: Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bouwbedrijf C.J. Rijk BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast bewaren wij uw gegevens om wettelijke verplichtingen na te komen. Wij bewaren factuurgegevens voor een periode van 7 jaar. Dit is verplicht voor de belastingdienst.
Wij willen fraude met onze producten en/of diensten voorkomen. Hierdoor kan het voorkomen dat wij uw gegevens gebruiken voor onderzoek naar fraude, dit om het te kunnen voorkomen in de toekomst. Hierdoor kunnen wij afwijken van de bestaande bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bouwbedrijf C.J. Rijk BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bouwbedrijf C.J. Rijk BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bouwbedrijf C.J. Rijk BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwbedrijf C.J. Rijk BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rijkbouw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bouwbedrijf C.J. Rijk BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bouwbedrijf C.J. Rijk BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rijkbouw.nl.